"تنــــــــــــهاترین تنـــــــــها"

به تنهاییت قسم تنهای تنهام...

...

یکـــ فنجان چای داغ ...


و باران ...


و هــوایی کــہ هـوایی ام کرده ...


انگار آسمان همــ بدش نمی آید


پا بــه پای دلــمــ ببارد


پاورچین پاورچین ...


بــہ خاطراتت سر میزنمــ


دزدکی عکسهایتــ را میبینمــ ...


میدانمــ کــه قـــــول داده بودم


دیگر نبض ایــن رابطــه مـ ـ ـرده را نگیرمــ !


ولی ...


دل است دیگر


زبان نمی فـــهمد !


اصلا تقصیر آسمان استـــ


کــہ مرا بی قَــرار تـو مے کـند ..


خودشــ می بارد و سـبـکــ می شــود


مـن باز مثل همیشـه پـر از غـم دوریت سنگیـن تر ..
[ شنبه 1391/10/09 ] [ 21:14 ] [ بــــــــاران تنـــــــها ] [ ]


دلم تنـــــــگه...بیا بــــــــــــرویم کمـــــــــــی قدم بزنیــــــــــم...


نگــــــــــــــران نبــــــــــاش


دوبـــــــــــــــاره بازمی گردانمــــــــــــــت


به قــــــــــــاب عکــــــــــس...!

[ شنبه 1391/09/11 ] [ 22:59 ] [ بــــــــاران تنـــــــها ] [ ]


تو نیستــــــــــــی......وقــــــــتی تو نیستی ...

شادی کلام نامفهومی ست !

و " دوستــــــت می‌دارم " رازی‌ ست

که در میان حنجره‌ ام دق می‌کند

و من چگونه بی‌ تو نگیرد دلم ؟

اینجا که ساعت و آیینه و هوا ... به تو معتـــــــــادند ... 


[ سه شنبه 1391/08/16 ] [ 21:0 ] [ بــــــــاران تنـــــــها ] [ ]

دیـــــــــــــدی ای حافظ که کنعـــــــان دلم بی ماه شــد


عاقبـــــت با عشـــــــق و غم کوه امیدم آب شـــد


گفتـــــه بودی یوســــــف گمگشته باز آید ولی


یوســــف من تا قیامـــــــت همنشــــــین چاه شد...


[ جمعه 1391/06/03 ] [ 22:12 ] [ بــــــــاران تنـــــــها ] [ ]


روزی می رســـــد ...

روزـی میــرسَد ..

بـــی ـهیــــچ خَبـــَـــری

بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـَم

دَـر جـــآده هــآـی بـی انتهــــآی ایـن دنیــآـی عَجیـــــب

رـآه خــــوآهم افتـــــآد

مَـــن کـــه غَریبـــــم

چـــه فَــــرقی دـآرد کجـــــآی ایـــن دنیــــــآ بـآشــــم

همــه جــــآی جهــــآن تنهـــــآیی بــــآ مَـــن استـ !!!


[ دوشنبه 1391/05/02 ] [ 18:27 ] [ بــــــــاران تنـــــــها ] [ ]


تـــمــامــ دارمـــ هــــــایــم را گــــرفــــتــی


دیـــگـــر هـــیــچ چـــیـــز نــــدارم ؛


حتـــی...


دوســـتـــت را . . .

[ پنجشنبه 1391/04/01 ] [ 11:24 ] [ بــــــــاران تنـــــــها ] [ ]


شـــــب آرزوها...

امشــــب...از هر کجای این دنیای بزرگــــــ که دربزنیصاحبخانه برای اســــــتقبال می آید...با طـــــــبقی از آرزوهایی کـــــه مـــــی خواهیپس از بــــــزرگ ، چیزهای کوچک نخواهیـــــم . . .


[ پنجشنبه 1391/03/04 ] [ 17:5 ] [ بــــــــاران تنـــــــها ] [ ]


خـــــدایا خسته ام ...

میدانی؟!


چشم هایم میسوزد.


تمام بدنم درد میکند.


قلبم...


تیر میکشد.


انگار نزدیکم به سوت پایان.


نزدیکم به"تمام".


میدانی؟!


خسته ام!


[ شنبه 1391/02/30 ] [ 20:1 ] [ بــــــــاران تنـــــــها ] [ ]


هـــــــیس...

هیس


دیگر هیچ نگو ...


هیچ حرفی نزن


که دیگر حرفی نمانده برای گفتن!!!


من حرفهایت را نمی خواهم


دلت را می خواهم ...


که آن هم قسمت من نیست


سهم دیگری است ...!!!


[ جمعه 1391/02/22 ] [ 21:15 ] [ بــــــــاران تنـــــــها ] [ ]


تنهــــــایی

دیــــگــر نِمیـــخواهَـــم َتنهـــایـــے


اَمـــ را پـُـر کُنَـــم...


تَنهـــآچیـــزـے کِــه میـــخواهَـــم تَنـــهــآیــے


اَست...


نِمیـــخواهَـــمـــ کَســی تَنهـــایـــے اَش را


درون تَنهـــآیــــے مَن بُگـــذارَد...


وَ ایـــن نَهــــایـَــت خوشحــــآلــــے مـَــن اَســـت


کـــه دوســـت دارَمـــ تَنهـــا زِندِگـــے کُنَـــم....


[ جمعه 1391/02/15 ] [ 18:29 ] [ بــــــــاران تنـــــــها ] [ ]